Zmeny v živnosti

Čo si prajte zmeniť v živnosti

Zmena mena, titulu, obchodného mena:

priložte súbor z ktorého vyplýva táto zmena

    Zmena adresy (trvalého pobytu, podnikania)

    Zrušenie alebo pozastavenie živnosti