Povinný zápis konečného uživateľa výhod do obchodného registra

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a platí pre všetky spoločnosti. Táto povinnosť bola zavedená v súvislosti s prijatím novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.V texte nižšie sa dozviete bližšie informácie kto je konečným užívateľom výhod, ktoré spoločnosti majú povinnosť zápisu do obchodndého registra, aká je lehota na zápis konečného užívateľa a aké sú s týmto zápisom spojené poplatky a sankcie.

Kto je konečným užívateľom výhod

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne kontroluje alebo ovláda právnickú osobu a každá  fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod osoba, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní
 • má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári. (V prípade, že žiadne z vyššie uvedených kritérií nie je možné aplikovať, za konečného užívateľa výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu danej spoločnosti, t. j. štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).

Ktoré firmy a organizácie musia zapísať konečného užívateľa výhod

Konečného užívateľa výhod musia zapísať právnické osoby zapísané do obchodného registra (najmä obchodné spoločnosti a družstvá), ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Ďalej sa táto povinnosť vzťahuje na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, budú povinne zapisovať do príslušných registrov (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií) údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Takto zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne prístupné (nebude ich vidieť na www.orsr.sk ) a uvedené údaje budú poskytnuté len vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. finančná polícia, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, súdy, daňový úrad).

Ako zapísať konečného užívateľa výhod do registra a aké údaje je potrebné predložiť

a) Firmy zapisované do obchodného registra po 1.11.2018

Pre firmy, ktoré budú zapísané do obchodného registra po 1.11.2018 nevzniká v súvislosti so zápisom konečného užívateľa veľa nových povinností. Jediný rozdiel je v tom, že formuláre – návrhy na prvozápis firmy do obchodného registra boli doplnené o údaje o konečnom užívateľovi výhod. Údaje o konečnom užívateľovi sa u nových firiem teda zapisujú do OR už pri zakladaní novej s.r.o.alebo založení a.s., či inej právnej formy.

b) Firmy zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018

Pre staršie spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra pred 1.11.2018, vznikla v súvislosti s touto novelou nová povinnosť. Konkrétne bol vytvorený nový osobitný (návrhový) formulár – návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktoré je potrebné uviesť:

 • Meno a priezvisko
 • Rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
 • Adresa trvalého pobytu
 • Štátna príslušnosť
 • Druh a číslo dokladu totožnosti
 • Údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa - tu je potrebné v prvom rade určiť, či sa jedná o:
  a) skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z jej činnosti alebo obchodu alebo
  b) konečného užívateľa výhod – vrcholový manažment)

Aká je lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

 • Novozaložené spoločnosti, ktoré sú do obchodného registra zapisované od 01.11.2018, musia konečného užívateľa výhod zapisovať už pri prvozápise firmy do obchodného registra.
 • Existujúce spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 31.10.2018, musia zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019.
 • Zákon súčasne ustanovuje povinnosť priebežne aktualizovať údaje o konečných užívateľoch výhod

Poplatky, sankcie a prax spojená so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Pri zápise konečného užívateľa sa neplatí súdny poplatok

Dobrou správou je, že na rozdiel od iných zápisov zmien (doplnení) do obchodného registra, pri ktorých sa štandardne platí súdny poplatok vo výške 66€ pri podaní v papierovej podobe resp. 33€ pri elektronickom podaní, je zápis konečného užívateľa výhod bez súdneho poplatku. Samozrejme, ako pri iných podnikateľských činnostiach, je potrebné, aby zápis konečného užívateľa výhod niekto zabezpečil - korektne vyplnil potrebné tlačivo, resp. pripravil súvisiacu dokumentáciu. To znamená, že aj keď je tento zápis bez súdneho poplatku, ale nemáte kapacitu a chuť venovať sa tejto agende, musíte za túto administratívnu činnosť niekomu zaplatiť.

Sankcie a riziká, ak nezapíšete konečného užívateľa

V prípade, ak konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, teda v lehote do 31.12.2019, spoločnosti hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310 €.