VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Ponúkame komplexné a spoľahlivé spracovanie účtovníctva pre malé a stredné firmy a živnostníkov. Okrem spracovania účtovníctva zabezpečujeme účtovné poradenstvo pri podnikateľskej činnosti, komunikáciu so štátnymi inštitúciami, pravidelný reporting dát pre banky, resp. klientov a ich obchodných partnerov. Kladieme dôraz na dodržiavanie termínov, aby všetky povinnosti, ktoré podnikateľovi ukladá zákon boli dodržané.

Jednoduché účtovníctvo

Na trhu existuje pomerne veľa bezplatného softvéru na vedenie jednoduchého účtovníctva. Jeho používanie však vyžaduje určité účtovné znalosti a  okrem toho je potrebné častokrát prediskutovať problém s odborníkom. Služby účtovnej spoločnosti budete potrebovať o to viac, čím budete úspešnejší a budete mať menej voľného času na vedenie jednoduchého účtovníctva.

V rámci jednoduchého účtovníctva vám ponúkame nasledovné služby:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi – zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, štatistický úrad atď.
 • súčinnosť pri daňových kontrolách
 • zúčtovanie cestovných príkazov
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a poradenské služby

Mzdové účtovníctvo

Každý podnikateľ musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností.Vedenie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa

 • prípravu pracovných zmluv a dohôd a súvisiacej dokumentácie
 • registráciu firmy ako zamestnávateľa na Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov z príslušných registrov
 • evidencia zamestnancov
 • spracovanie miezd a ďalších zákonných povinností voci Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu

Prenechajte celú túto mzdovú a personálnu agendu na našu spoločnosť a všetky tieto povinnosti vybavíme namiesto Vás. Okrem toho, keďže každý podnikateľ má množstvo povinností, neraz sa stane, že opomenie zaplatiť odvody, resp. dane a z toho dôvodu svojim klientom pravidelne kontrolujeme úhrady týchto povinností a zasielame im notifikácie k úhrade dlžných súm.

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva a agenda DPH tvoria gro našej každodennej práce. Na pravidelnej báze pre Vám budeme spracovávať podklady, ktoré nám dodáte, a postaráme sa o to, aby bola Vaša účtovná evidencia v poriadku a v súlade s platnou legislatívou.